Praktijk Soulshine

De praktijk waar jouw gezondheid op nr 1. staat

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK SOULSHINE DRACHTEN
 
Artikel 1. Definities 1. De praktijk/behandelaar Soulshine Drachten/ M.M. Hofstra 2. De cliënt; de wederpartij van Soulshine Drachten 3. Incidentele adviezen en losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/ coach in opdracht van cliënt worden uitgevoerd. 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/coach enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/ coach zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 
Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen. 2. Een overeenkomst tussen de behandelaar/ coach en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult. 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de behandelaar/ coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 
Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd. 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; - De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. - Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de nderneming.
 
Artikel 5. Annulering 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. - Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd. - Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd. - Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag. - Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de behandelaar/ coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten. - De behandelaar/ coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.
 
3 Voor het annuleren van live workshops en trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Na het invullen van het aanmeldformulier geldt een bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen de deelname kosteloos geannuleerd kan worden. Indien de 14 dagen zijn verstreken bent u in geval van annulering een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht.
 
- Bij annulering na 14 dagen bedenktijd voor de geplande start  van de training of workshop; 25 % van de prijs - Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training of workshop; 50 % van de prijs - Bij annulering tussen 4 weken en de geplande start van de training of workshop; 100% van de prijs
 
3.1 Overige kosten en schade worden niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een andere training of workshop.
 
Artikel 6. Geheimhouding, persoonsgegevens en inzagerecht
 
6.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 6.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook. 6.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.
 
Artikel 7. Tarieven De tarieven voor consulten, behandelingen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld op de website van de betreffende dienstverlening.
 
Artikel 8. Facturering en betaling Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/ coach tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan. - Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/ coach, volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. - Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut/ coach te betalen. - Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. - Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/ coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te
schorten. De behandelaar/ coach zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/ coach is sprake van een inspanningsverplichting. 2. De behandelaar/ coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelaar/ coach. De behandelaar/ coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 3. De behandelaar/ coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelaar/ coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 4. De aansprakelijkheid van de behandelaar/ coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult. 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de behandelaar/ coach beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt. 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/ coach aansprakelijk wil stellen.
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 1. Op de dienstverlening van de behandelaar/ coach is Nederlands recht van toepassing. 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/ coach, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.
 
Artikel 11. Workshops en trainingen 11.1Betaling 11.1.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Soulshine Drachten, doch voor aanvang van de workshop of training, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Online workshops en trainingen dienen direct te worden voldaan. 11.1.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Soulshine Drachten bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en vijftig eurocent (€ 22,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Soulshine Drachten haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Soulshine Drachten om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Soulshine Drachten gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 11.1.3 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de aanmelding en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Soulshine Drachten.
 
11.2 Toegang en verblijf 11.2.1 Gedurende je verblijf op de locatie van de training of workshop en in de besloten facebook community dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op de betreffende workshop of training. Je bent in
dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. 11.2.2 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie of facebook community te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de training of workshop. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.
 
11.3 Intellectuele eigendomsrechten en gebruik materialen 11.3.1 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van de workshops en trainingen en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. 11.3.2 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 11.3.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 11.3.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.
 
11.4 Aansprakelijkheid 11.4.1 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd de workshop of training te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel de training of workshop in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. 11.4.2 Het betreden van de locatie en het bijwonen van de training of workshop geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou. 11.4.3 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt. 11.4.4 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 11.4.5 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan. 11.4.6 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden. 11.4.7 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 11.4.8 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. 11.4.9 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade. 11.4.10 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. 11.4.11  Indien ik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4.12 De aansprakelijkheid van mij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van mijn (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor mij geldende eigen risico, in voorkomend geval.
 
11.5 Overmacht 11.5.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt. 11.5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen. 11.5.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander. 11.5.4 Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.
 
Artikel 12. Klachten
 
12.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. 12.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 12.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
 
 
Artikel 13. Overige U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en/ of kinderen zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 
Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik u en/ of kinderen in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich
wenden tot een beroepsvereniging of een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.